Förskola + skola = sant

I både förskola, grundskola och gymnasiet har vi pedagoger tillgång till fantastiska metodböcker att arbeta med, våra läroplaner. Men som pedagog, oavsett ålder på våra elever och avsett ämne, är det viktigt att ständigt påminna oss själva om att läroplanerna är våra verktyg, våra metodböcker, att använda för att skapa en undervisning som utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

För att synliggöra innehållet i Lgr 11 för mina elever, men framförallt för att synliggöra kunskapskraven och de mål vi arbetar utifrån, använder jag mig av flera olika metoder. Arbetet med att lyfta fram de övergripande förmågorna, de förmågor som ofta benämns som the Big 5, är en utav dessa metoder.

Big 5 blev för mig svaret på frågan vad jag behövde synliggöra i läroplanen för att eleverna skulle få förståelse för de kunskapskrav och mål vår undervisning utgår från. Big 5 blev länken mellan läroplanen, mig och eleverna, en metod för att synliggöra för eleverna vilka förmågor det är som eleverna ska få möjlighet att träna, utveckla och bedömas utifrån. Jag kunde synliggöra för eleverna de röda trådarna mellan mina ämnen (historia, religion, samhällskunskap, geografi och engelska). Trots olika ämnen, olika centralt innehåll, så är det i grund och botten samma förmågor som vi strävar efter att utveckla och som lyfts fram i kunskapskraven.

Big 5 har även varit en viktig del för mig i arbetet med att synliggöra för föräldrar de mål och kunskapskrav vi arbetar mot i skolan. Vilka förmågor som deras barn ska få möjlighet att utveckla och varför skolan och synen på lärande idag ser annorlunda ut, jämfört med den faktaöverförande och reproducerande undervisning de själva ofta minns från sin egen skolgång.

De senaste fyra åren har det flutit mycket vatten under broarna. Kan det vara så ”enkelt”? Kan man verkligen förenkla alla 279 sidor i läroplanen till fem djur som man hänger upp på väggen? Vad händer med de ämnesspecifika förmågor som inte ”passar in” under någon av rubrikerna, ska vi bortse från dessa?

Ibland tänker jag att i liknande diskussioner så är utgångspunkten att pedagoger i sin profession inte skulle vara kapabla till att anpassa utifrån sina, och sina elevers, förutsättningar. Jag har större tilltro till oss pedagoger än så. Oavsett vilken modell du som pedagog väljer att använda, vilket vad, så utgår du ifrån dina elevers behov när ni tillsammans skapar ett hur.

För mig så innebär inte arbetet med Big5 att jag lägger speciellt mycket tid på att fundera ut vilket djur som hör till vilken förmåga (jag använder förresten inte djur alls, utan OS-ringarna för att visa hur förmågorna till stor del, går in i varandra). Nej, för mig innebär Big5 att jag har en möjlighet att synliggöra kunskapskraven så eleverna har möjlighet att förstå innebörden av vad det är vi tränar och bedömer. För mig innebär Big5 att vi har en möjlighet att synliggöra de röda trådarna, inte bara inom, utan även mellan, våra ämnen.

Men nu har jag en ny roll. Nu när jag inte längre arbetar som pedagog i klassrummet, utan som verksamhetsutvecklare inom kommunen, får jag ytterligare en dimension och ett perspektiv hur vi kan använda förmågorna för att skapa röda trådar. Den dimension som handlar om ett 1-16 års perspektiv och där vi har möjlighet att skapa röda trådar mellan förskola och skola.

Allt för ofta talar vi enbart skola. Kvalitetsutveckling i skolan. Verksamhetsrapporter i skolan. Analys av resultat i skolan. Uppföljning av analys. I skolan. Jag har full förståelse för att många som arbetar inom förskola inte känner att skolans värld rör deras värld, lika mycket som jag har full förståelse för att lärare på grundskolan inte känner att det som händer på förskolan rör skolans värld. Men tänk om vi flippar tanken. Och tänker om.

Tänk om vi lägger tid och tanke på att faktiskt knyta samman verksamheterna. Så att vi på allvar kan tala om ett 1-16 års perspektiv. Inte bara på pappret. Utan på riktigt!

För mig som är van att arbeta med Lgr 11 och är förtrogen med förmågorna som lyfts fram i läroplanen, var det en aha-upplevelse att första gången öppna läroplanen för förskolan (ja, varför i hela friden har aldrig någon, under mina 14 år som lärare, på någon studiedag överhuvudtaget, pratat kopplingar mellan förskola och skola? Prata grund innan vi kan prata tillbyggnad liksom?!)

Men när jag nu för första gången på allvar suttit och ”grottat ner mig” i förskolans läroplan så blir det tydligt och uppenbart. De förmågor mina elever ska bedömas utifrån på högstadiet, är exakt samma förmågor som min dotter, 5 år, ska ges möjlighet att träna och utveckla, på förskolan.

På onsdag ska jag ha en workshop med rektorer och förskolechefer inom förvaltningen. En workshop där vi kommer utgå från förmågor och tala kring våra gemensamma begrepp, kunskap och lärande. Jag har valt att lyfta fram förmågorna och jämföra läroplanerna för att se de naturliga kopplingarna. I arbetet inför denna studiedag har jag plockat ut och synliggjort förmågorna även i läroplanen för förskolan.

Analysförmågan (Lpfö)

 • Utvecklar sin förmåga att se samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
 • Utvecklar intresse för naturens kretslopp och hur människor, djur och samhälle påverkar varandra
 • Försöker förstå andras perspektiv

Begreppsförmågan (Lpfö)

 • Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp
 • Utvecklar sin förmåga att se samband mellan begrepp
 • Utvecklar sin förståelse för talbegrepp

Kommunikativa förmågan (Lpfö)

 • Utvecklar sin förmåga att lyssna och reflektera.
 • Ger uttryck för egna uppfattningar
 • Utvecklar sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar
 • Utvecklar sin förmåga att argumentera med andra

Procedurförmågan (Lpfö)

 • Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt förmågan att använda sig av och tolka dessa.
 • Utvecklar förmågan att urskilja, utforska, dokumentera
 • Utvecklar förmågan att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Metakognitiva förmågan (Lpfö)

 • Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
 • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, ta ansvar för gemensamma regler, hantera konflikter
 • Utveckla förmågan att reflektera kring sitt eget lärande

Om vi ska lyckas i vårt gemensamma uppdrag, att främja den livslånga lusten till lärande, så måste skola och förskola knytas betydligt närmare varandra än vad vi står idag. Vi kan inte nog lyfta betydelsen av den ”sjätte förmågan”, vår värdegrund och vårt demokratiuppdrag där vi tillsammans är med och formar framtidens världsmedborgare. Den grund som läggs på förskolan, den trygghet, den lust, glädje och nyfikenhet till lärande som barnen bär med sig från förskolan, är den lust som vi i skolans värld har fått privilegiet att förvalta. Men för att lyckas med att bibehålla lusten till det livslånga lärandet, måste vi i skolan se till att ständigt tillföra nytt bränsle så glöden inte slocknar.

Och likadant åt andra hållet. De förmågor som eleverna ska utveckla, träna och så småningom även bedömas i på grundskolan, är exakt samma förmågor som förskolan har fått privilegiet att lägga grunden till. Lägga grunden, locka, leka och lära fram en utveckling av. Tänk vilka förutsättningar vi ger våra barn när vi bygger broar. Broar från båda håll.

Det livslånga lärandet. Det slutar inte när eleven lämnar grundskolan. Precis lika lite som det startar den dagen eleven börjar grundskolan.

Vi måste våga ta in mer lust, lek, glädje och nyfikenhet i skolan och vi måste våga prata kunskap, lärande och förmågor på förskolan.

Först när vi synliggör för varandra våra styrkor och våra utmaningar, skapar vi möjlighet till dialog, kommunikation och samarbete mellan skola och förskola.

Det är inte ”våra barn” och ”andras ungar”.

Det är vårt gemensamma uppdrag!

fedaf3b58dd4b8b6b957dd7d622fa3fe

Annonser

En reaktion på ”Förskola + skola = sant

 1. Ping: Hela dagens lärande | Mitt Flippade Klassrum

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s